Kaporos

Kaporos this year will take place Wednesday, September 23rd